home
ad

Algeme Verkoop- en Leveringsvoorwaarden dewildevalk

Bij bestellingen via dewildevalk.nl (Webshop) gelden de volgende algemene voorwaarden:

Artikel 1 Toepasselijkheid
1.01
Wanneer in deze voorwaarden wordt gesproken over "dewildevalk” wordt hiermee bedoeld: dewildevalk (en diens medewerker(s)),  gevestigd te Almelo. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) te Enschede onder nummer: 62453815
Onder "Klant” wordt verstaan: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die op welke manier dan ook een overeenkomst aangaat met "dewildevalk”.
1.1
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van dewildevalk en op alle met dewildevalk aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2
Indien de Klant verwijst naar zijn of haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door dewildevalk is ingestemd.
1.3
Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.4
Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de Klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.
1.5
Onder Klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan welke elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met dewildevalk in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
1.6
dewildevalk behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
1.7
Door het gebruik van de internetsite van dewildevalk en of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
1.8
dewildevalk is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de Klant. Deze Algemene Voorwaarden zijn in dat geval eveneens onverkort van toepassing.
1.9
dewildevalk kan nimmer gehouden worden aan misverstanden ontstaan door zet/drukfouten. Dit geldt zowel voor afmetingen, maar zeker ook voor prijzen, aantallen en levertijden.

Artikel 2 Aanbiedingen en overeenkomsten
2.1
Alle aanbiedingen van dewildevalk zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.
2.2
dewildevalk behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.3
Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de Klant verstrekte opdracht per email is verzonden naar het door de Klant opgegeven email-adres.
Maar ook als de bestelling wordt geplaatst gaat de klant akkoord( d.m.v. vinkje te plaatsen) voor deze algemene voorwaarden.
De Klant en dewildevalk komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van electronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan Klant is verzonden. De electronische bestanden van dewildevalk gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.
2.4
Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de produkten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. dewildevalk garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en produkten volledig met de gegeven informatie etcetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en of ontbinding.
2.5
In het kader van de regels van de koop op afstand zal dewildevalk bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de klant binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.6
Aan de leveringsplicht van dewildevalk zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door dewildevalk geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.7
Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Artikel 3 Prijzen en betalingen
3.1
Alle door dewildevalk vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, inclusief omzetbelasting en exclusief verzend- en administratiekosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2
De hoogte van de verzend- en administratiekosten staat op de internetsite vermeld en gelden voor verzending binnen Nederland. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de Klant gecommuniceerd.
3.3
Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.
3.4
dewildevalk kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de Klant, naar termijn van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.5
Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
3.6
Bestellingen bij dewildevalk kunnen op de volgende manieren worden betaald:
- Betaling vooraf; via Giro, Paypal of IDeal. Betalingen dienen inclusief eventuele verzendkosten te zijn voldaan.
Betalingen dienen ook altijd voorzien te zijn van het bestel/factuurnummer of de besteldatum.
- Betaling bij ontvangst; De producten kunnen worden opgehaald of thuisbezorgd. In het laatste geval kan dewildevalk hiervoor bezorgkosten in rekening brengen. Betaling vooraf of direct aan de deur, afhankelijk van de op dat moment geldende afspraken.. Contant of per PIN
- Betaling aan de postbode (onder rembours); Hiervoor brengt dewildevalk alle kosten in rekening bij De Klant.

Artikel 4 Levering
4.1
dewildevalk heeft de meeste artikelen op voorraad. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd:
De genoemde levertijden zijn indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de  leveringstermijn de in artikel 2.5 bedoelde termijn van 30 dagen overschrijdt. De Klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
4.2
Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Klant wordt besteld, zal worden aangegeven dat dit product tijdelijk niet leverbaar is. Vertragingen zullen aan de Klant tijdig per email worden gemeld.
4.3
Levering vindt plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
4.4
Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud
5.1
De eigendom van produkten gaat pas over, indien de Klant al hetgeen de Klant op grond van enige overeenkomst aan dewildevalk verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de produkten gaat reeds over op het moment dat de produkten op het door de Klant opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de Klant in gebreke blijft de produkten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn of haar rekening. Eventuele retourzendingen aan dewildevalk zijn voor rekening van de Klant en moeten franco en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden.

Artikel 6 Ruilen en herroepingsrecht
6.1
De Klant is verplicht de produkten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de produkten aan de overeenkomst beantwoorden. De Klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde produkten. Indien de produkten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient u dewildevalk daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
6.2
Indien is aangetoond dat de produkten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft dewildevalk de keuze de desbetreffende produkten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe produkten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
6.3
Zichttermijn / herroepingsrecht Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan dewildevalk heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij dewildevalk. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt dewildevalk er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

Artikel 7 Garantie en aansprakelijkheid
7.1
dewildevalk geeft fabriek garantie op de aangekochte artikelen. Deze garantie geldt niet in het geval er sprake is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid, waterschade, bevriezing, verbranding en verontreiniging. Artikelen bedoelen wij ook de gedroogde hondensnacks.
7.1.1
Garantie zoals bedoeld in het vorige lid geldt per definitie nimmer wanneer het dierenspeeltjes betreft. Dieren hebben scherpe nagels en soms sterke kaken en om die reden kan dewildevalk nimmer verantwoordelijk gehouden worden voor kapotte speeltjes. dewildevalk kan namelijk ook niet op afstand beoordelen of het aangekochte speeltje geschikt is voor het bedoelde dier.
Bij alle snacks dient u uw hond zelf in de gaten te houden en hoe snel uw hond het eet. U bent zelf verantwoordelijk als hierdoorschade en of letsel ontstaat.
7.1.2
Eventueel beschadigde artikelen komen alleen in aanmerking voor een garantieregeling als bedoeld in artikel 7, eerste lid wanneer de leverancier van het bedoelde product of producten aan dewildevalk de onvolkomenheid (of onvolkomenheden) aan product of producten erkend.
7.2
dewildevalk is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van dewildevalk. dewildevalk is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
7.3
Indien dewildevalk, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het produkt of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
7.4
Het is mogelijk dat dewildevalk op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. dewildevalk is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Artikel 8 Overmacht
8.1
In geval van overmacht is dewildevalk niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
8.2
Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 9 Intellectueel eigendom
9.1
De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de produkten en of met betrekking tot de internetsite berusten bij dewildevalk, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
9.2
Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en of commerciële know how, methoden en concepten.
9.3
Het is de Klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van dewildevalk, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

Artikel 10 Persoonsgegevens
10.1
De gegevens die door de Klant worden verstrekt, worden door dewildevalk vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
- het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres
- het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de site
- het kunnen doen van (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbulletins
10.2
dewildevalk neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.
10.3
dewildevalk verstrekt geen klantgegevens aan derden, tenzij strikt noodzakelijk voor afwikkeling van de lopende bestelling(en). 

Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Benelux en Nederlands recht van toepassing.
11.2
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
11.3
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 12 Diversen
12.1
dewildevalk is gevestigd te Almelo en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 62453815
te Enschede.
12.2
Gelieve alle correspondentie te zenden aan dewildevalk, de Tortel 11, 7609 VL Almelo. Of via het contactformulier op de internetsite.­
12.3
Wanneer door dewildevalk gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. De Klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat dewildevalk deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.
12.4
Grafische elementen:
Grafische elementen bij artikelen dienen uitsluitend als impressie van de te verwachten artikelen. Wanneer de leveranciers van dewildevalk ook het grafisch materiaal leveren heeft dewildevalk geen inspraak of inzicht in de juistheid van de getoonde afbeeldingen of de schaal waarin sommige producten ten opzichte van hun doelgroep worden getoond.